آیا سر بریدنی که در فیلم ها میبینیم یک روش اسلامی است؟

ملحد میگوید: نظر شما راجع به اشخاصی که در فیلمها سر میبرند چیست؟ کسانی که در این فیلمها سرها را  میبریدند، مسلمانان راستینی هستند که با قرآن و قوانین اسلامی آشنایی بیشتری از مسلمانان آماتوری دارند. به همین دلیل است که سر کافرانی که نزدیکشان هستند را میبرند و الله اکبر میگویند و بعد هم شاد میشوند و به کار خود افتخار میکنند. چون در قران آمده:
چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند –سوره محمد آیه 4-

به خواندن ادامه دهید

Advertisements