فروپاشی تئوری امامت

يكی از پژوهشگران بزرگ وسرشناس شيعه عراق گفته است: به نتائجي دست يافته كه اختلافات تاريخي شيعه با اهل سنت را كنار زده و ثابت می كند كه اين اختلافات هيچ ريشه و اساسی ندارد.

ايشان طی سالها پژوهش وبررسيهای عميق بدين نتيجه رسيده اند كه همه اين اختلافات ريشه در مسائل سياسی داشته و هيچ ربطی به قضايای عقيدتی و دينی ندارند.

احمد الكاتب استاد سرشناس سابق حوزه های علميه عراق و كويت و ايران و رئيس انجمن گفتگوی تمدنها در لندن ـ بر اين نقطه بسيار تأكيد داشت كه بررسيهای ايشان پرده از شايعه ی فرضيه امام غائب بركشيده، و ثابت كرده كه امام زمان هرگز بدنيا نيامده است. و همچنين بدين نتيجه دست يافته كه نظريه «امامت الهی» كه اساس فكری شيعه دوازده امامی بر آن بنا شده هيچ ريشه و اساسی‌ ندارد. وثابت كرده كه شايعه ضربه زدن عمر بن الخطاب به دخت حضرت پيامبر اكرم صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ـ فاطمه الزهراء ـ در هنگام گرفتن بيعت برای ابوبكر افسانه ای است ساخته و پرداخته برخی از سود جويان و هيچ اساس و مدرك تاريخی بهمراه ندارد.

ايشان در گفتگويی كه با » العربيه ـ نت» داشتند خاطر نشان ساختند كه اين نتائج دقيق و علمی در حقيقت می تواند عملا ريشه ی همه اختلافات جوهری و اساسی بين شيعه و اهل سنت را بخشكاند. و می تواند سد راه محكمی باشد جلوی همه كوششهای مغرضانه و دشمنانه ی دشمنان قسم خورده اسلام كه سعی دارند همواره تخم فتنه و فساد را بين اين دو طائفه ی بزرگ اسلامی بپاشند. بخصوص كه زمينه سياسی كنونی در عراق و كويت و لبنان و ايران و پاكستان نشانگر اينست كه شيعه و اهل سنت عملا بر روی مواردی كه در طول 1400 سال با هم اختلاف نظر داشتند به اتفاق رسيده اند.

ايشان سخن خود را بدينصورت روشنتر ساختند كه:

اختلاف سياسی بين اين دو مذهب در واقع بر روی قضيه امامت بوده است. و اكنون تقريبا اثری از اين اختلاف بچشم نمی خورد. شيعيان امروزه قضيه غيبت امام دوازدهم را پشت سر نهاده ديگر منتظر ايشان نيستند تا از سرداب برآيد و زمام امور حكومت اسلامی را بدست بگيرد. وهمچنين ديگر معصوميت و از سلاله علوی بودن را از ويژگيهای فرمانروا و حاكم ـ‌ آنطوری كه در نظريه امامت است ـ‌ به حساب نمی آورند.

اين پژوهشگر و دانشمند عراقی كه احمد الكاتب نام دارد و در يك خانواده مذهبی شيعه دوازده  امامی پرورش يافته در ادامه سخنان خود گفتند كه؛ نتائج اين پژوهشها و تحقيقات عملی خودشان را در كتابهايی به رشته تحرير در آورده به مراجع بزرگ شيعه تقديم داشته تا مورد بحث و بررسی قرار دهند، ودر جواب مراجع سرشناس مذهب شيعه جز با ادله و براهين فلسفی و خيالاتی و نظريه های بی پايه و اساس در مورد امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكری تحقيقات ايشان را رد نكردند. و وقتی مؤلف از آنها ادله و براهين ومدارك تاريخی و علمی خواستند جوابی نداشتند كه به او بدهند!…

ايشان خاطر نشان ساختند كه همه حوزه های علمی وهمه مراجع شيعه بخوبی آگاهند كه هيچگونه ادله وبراهين تاريخی و علمی نظريه هايشان را تأييد نمی كند، و آنها همه بر اين اعتقادند كه در اينگونه امور اجتهاد واجب بوده تقليد قطعا حرام است، و در بين ايشان فتوايی است مشهور كه می گويد: تقليد در مسأله تقليد حرام است!..

آقای احمد الكاتب به نتائج يكی از گفتگوهايشان در » قم» با علماء سرشنان آن ديار اشاره داشت كه؛ يكی از علماء بررسيهای ايشان را به «پژوهشهای تاريخی» توصيف نموده بود، اشاره كرد و گفت:» اگر واقعا در پی رد هستيد بايد با بحث و كنكاوش در تاريخ باشد. اما واقعيت اينست كه اين نظريه هيچ مدرك تاريخی و اساس واقعی ندارد. و تنها دليل ما بر وجود امام غائب يك مشت اعتبارات فلسفی و چند نظريه و تصورات خيالی است»!…

و در رد بر اينكه مرجع شيعی بزرگ معاصر «محمد حسين فضل الله» در گفتگويی كه اخيرا بر صفحات روزنامه «عكاظ» سعودی منتشر شده او را غير متخصص معرفی نموده.  احمد الكاتب گفتند:» متخصص نبودن كلمه ايست افتراضی كه سر و ته آن مشخص نيست. و در حقيقت متخصص آن است كه موضوع را كنكاوش می كند و پس از بحث و بررسيهای طولانی دليلها و نتائج خود را تقديم می دارد، و همه را به آنچه بدان دست يافته قانع می سازد».

ايشان در ادامه گفتند كه :»در حوزه های علميه هيچ متخصصی در اين زمينه نيست، چرا كه در حوزه چيزی بنام بحث و بررسی در تاريخ و يا در أصول مذهب شيعه وجود ندارد. و همه علماء می گويند كه در اين زمينه تقليد جائز نيست!».

امامت الهی ومهدی منتظر:

احمد الكاتب روی اين نقطه كه امامت و مهدی منتظر از نكاتی هستند كه می تواند مورد بحث و بررسی قرار گيرد تأكيد داشته، در اشاره گفت كه آقای آيت الله علی سيستانی نيز بر اين عقيده اند كه هيچكدام از اين دو مورد از اصول شيعه نيست.

ايشان گفتند كه در مورد وجود زنده امام دوازدهم و اينكه ايشان ظهور خواهند كرد تا مردم را از بدبختيها و منجلاب فساد رهانيده حكومت اسلامی تشكيل دهند، مفكوره ای كه اساس عقيده امامت را تشكيل می دهد سالها بحث و بررسی كرده و بدين نتيجه دست يازيده كه همه اين قصه ساختگی است و هيچ پايه و اساسی ندارد.

ايشان در ادامه عرائض خود گفتند كه: كتابهای اوليه شيعه در قرنهای سوم و چهارم و پنجم هجری بر اين اتفاق است كه مفكوره امام زمان افتراضی و خيالاتی است، و هيچ دليل و برهانی بر ولادت او نيست. همه آقايان «المرتضی» و»العمانی» وديگران می گويند كه:»ما با دليلهای عقلی وجود اين انسان را فرض می كنيم. و هيچ دليل و برهان تاريخی و علمی درستی بر وجود او نداريم».

دانشمند برجسته شيعه معاصر آقای احمد الكاتب گفتند كه: فرضيه امامت الهی كه بر پايه عصمت و غيبت او بنا نهاده شده، نظريه سياسی اهل بيت نيست، اين تئوری ساخته و پرداخته متكلمين بوده و به اهل بيت بزور وبهتان نسبت داده شده است.

ايشان بدين نقطه نيز اشاره كردند كه نتائجی كه ايشان بدان دست يافته اند در رده ی دوم پيشرفتهای سياسی و مثبت بسياری است كه در حال حاضر در دنيای شيعه به وجود آمده است قرار می گيرد. شيعه معاصر دمكراسی را اختيار نموده و ولايت فقيه در ايران سعی دارد كه به گونه ای بين شوری و دمكراسی پيوندی نوين ايجاد كند تا در سايه آن «امامت» ملت اختيار شود نه اينكه امام از سوی خدا بر منصب قدرت حائل آيد! يا اينكه عصمت و يا از نواده گان حضرت علی بودن از شرطهای انتخاب او قرار گيرد. و  بدينصورت دروازه امامت به روی همه باز است…

شايعه ضربه زدن عمر به فاطمه زهراء:

ايشان به يكی از نتائجی كه بدان دست يافته اند اشاره داشته روشن ساختند كه:

شايعه شكستن عمر سينه دخت رسول اكرم ـ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ـ فاطمه زهراء، و سقط شدن جنين ايشان در هنگام بيعت گرفتن برای خلافت ابوبكر الصديق پس از وفات رسول خدا ـ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ـ هيچ دليل و مدرك تاريخی و واقعی ندارد.

وگفتند:»اين افسانه ای است كه در قرن دوم ساخته و پرداخته شد وبا مرور زمان كم كم شاخ وبرگ گرفت، تا اينكه يك كلاغ چهل كلاغ شد. و برخی از قصه پردازان سنی آنرا تكرار كردند، وهيچ اثری از آن در كتابهای مؤرخان ومحققان اهل سنت نيست. وبا گذشت زمان برخی از دروغ پردازان شيعه در قرن چهارم وپنجم هجری آنرا گرفته شاخ وبرگ دادند، تا بدينصورت افسانه ای وخرافی كنونی به بازار آمد….

ودر حقيقت اين دسيسه ونيرنگی بود برای نجات دادن تئوری «امامت الهی» كه بيعت حضرت امام علی با هر يك از خليفه های پيشين خود ابوبكر صديق ـ پدر زن رسول اكرم ـ  وعمر فاروق ـ پدر زن ديگر رسول اكرم ـ  وعثمان ذی النورين ـ داماد پيامبر اكرم ـ آنرا از ريشه بر می كند. چرا كه اگر چنانچه اين فرضيه حقيقت می داشت هرگز حضرت علی (ع) نمی توانست با آنها بيعت كند.

آنها با اين قصه ساختگی خواستند بگويند كه اين بيعت با زور از امام علی (ع) ـ شير خدا وفاتح خيبر! ـ پس از حمله به خانواده اش وشكستن سينه فاطمه زهراء گرفته شد!»..

آقای كاتب در ادامه گفتند:» از اين قصه ساختگی هيچ اثری در كتابهای عمده واساسی وقابل اعتماد شيعه نمی يابی. بطور مثال آقای كلينی در كتابش «الكافی» هيچ يادی از آن ننموده، در حاليكه او كتاب «سليم بن قيس الهلالی » ـ را كه ادعاء سوزاندن عمر در خانه فاطمه وزدن ايشان واسقاط جنينش به آن نسبت داده می شود ـ، را بخوبی مطالعه كرده ودر دسترش بوده است.

ايشان بدين نقطه نيز اشاره داشتند كه روابط اجتماعی وخانوادگي در سطح بسيار عالی وخوبی كه بين حضرت امام علی (ع) وخليفه دوم حضرت عمر بن الخطاب بوده خود نشانگر دروغ بودن اين افسانه است. اين روابط تا جايی محترمانه ودوستانه ونزديك بود كه حضرت امام علی با كمال خوشحالی جگر گوشه ودختر نازنينش از دامن دخت رسول اكرم ـ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ـ (فاطمه الزهراء) كه «ام كلثوم» نام داشت را به عقد ازدواج خليفه دوم حضرت عمر بن الخطاب در آوردند.

بعد از اين آيا تصور می رود كه آن صحابی ويار بزرگوار پيامبر اكرم ـ صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم ـ خدای ناخواسته جگر گوشه ی رسول خدا ومادر خانمشان را چنين مورد ضرب وشتم قرار دهند؟!…

اين افسانه ای است كه هيچ عاقلی نمی تواند آنرا قبول كند!…

وايشان بر اين نقطه نيز تأكيد داشتند كه شيخ مفيد كه از بارزترين دانشمندان وعلماء شيعه است كتاب «الهلالی» را دروغ وموضوع وساختگی دانسته وگفته كه در اين كتاب تحريفات بسياری روی داده، غير قابل اعتماد بوده وهيچ ارزش علمی و تاريخی ندارد. و اين سخن همه محققان و پژوهشگران شيعه است.

جناح راست شيعه صفوی:

ايشان علمبرداران اين قصه خرافاتی را «جناح راست» ويا بگفته ی دكتر علی شريعتی «شيعه صفوی» ناميد، واضافه كرد كه اينها بازتابی منفی در جامعه دارند. وبا ديد منفی وتارشان به عمر بن الخطاب می نگرند. وبدينوسيله رهبريت دوگانگی جامعه اسلامی وشعله ور ساختن آتش دشمنی بين شيعه واهل سنت را در دست دارند.

اين دشمنی ساختگی وخيالاتی كه در حقيقت ما امروزه بدان هيچ نيازی نداريم وبر عكس جهان اسلام امروز بيش از هر روز ديگر نيازمند وحدت وهمبستگی وبراندازی اين سدهای راه وكنار زدن اين خرافات واسطوره هاست.

آقای احمد الكاتب در سال 1953ميلادی (1332 خورشيدی ) در شهر كربلای عراق چشم بجهان گشود. ودر مورد زندگيش می گويد كه مادرش او را آماده می ساخت تا سربازی جان بكف باشد در لشكر مهدی منتظر، ويكی از 313 ياران راستگو ومخلص ايشان كه شرط ظهورشان هستند، باشد.

ايشان در گفتگويشان با «العربيه ـ‌ نت» بصراحت گفتند كه؛ قبل از دست يافتن به اين نتائج دقيق وعلميشان در اين قضيه بسيار تعصب داشتند:» تنها 14 سال داشتم كه وارد حوزه علميه شدم. بيش از 25 سال فقه را تدريس كردم. وقبل از رسيدن به اين نتائج علمی ودقيق بيش از 15 كتاب تأليف كردم كه بارزترين آن كتاب ـ ده منهای يك می شود: صفر! ـ است كه در آن سعی كرده ام بگويم؛ اگر ما فرضيه امامت را از دين بر داريم چيزی از دين باقی نخواهد ماند! و در سال 1974م آنرا منتشر ساختم وپس از آن بارها بچاپ رسيد. ومن پايه گذار حركت شيعه امامی در سودان هستم. ودر راستای دعوت وتبليغ بسوی فكر شيعه امامی سالهای متمادی از زندگيم را صرف نمودم. واخيرا به ياری خداوند متعال وبا توفيق او  به اين نتائج حساس ودقيق علمی دست يافته ام كه برنامه زندگی وديدگاهم را به كلی تغيير داده، وآنرا شاه راهی می بينم در راستای وحدت وهمبستگی اسلامی وفروپاشی بدعتها وخرافات وكشيدن گليم از زير پای دلالان وتاجران دين!….

منبع: عقيده

Advertisements

6 پاسخ

 1. حرف مسخره ای بود

 2. پيامبر(ص):
  مجالس خودرابايادعلي بن ابي الطالب زينت كنيد

 3. وای اگه این حرفا رو از ما بگیرند !!!!
  انوقت بگیم تو چـــاهه کیِِِـــــــه ؟؟!!!
  اونوقت چطور اشک گوسفندا رو در بیاریم و تو روضه ها چی بگیم ؟؟!!!
  وای به روزی که هر که یه سوال داشته باشه ؟؟!!
  بابا بی خیال بزار کاسبی مون رو بکنیم !!!

 4. حرف درستی میزد.من حرفشو قبول دارم.

 5. این که از اول تا آخر چیزی نگفت که!
  کدوم حرفشو قبول داری؟
  شایعه ضربه زدن عمر آره اصلا دروغ!
  اصلا مهم نیست!
  آیات و احادیث ولایت-غدیر-تطهیر-منزلت-سلسله الذهب و . . . نگفته چه جوری رد کرده!
  اول ببینین چی می گه بعد . . .

  • اختلاق میان شیعه و سنی یک چیز بیخودی است.هیچ پایه و اساسی هم نداره.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: